جنگ نرم را دست کم نگیریم…

85580320190.jpg

 

جنگ نرم را دست کم نگیریم…

شاید جبهه جنگ فرق کرده باشد اما میدان های مین هنوز پا بر جا هستند

در این جبهه ها مین ها دست و پا قطع میکردن و به فیض شهادت می رساندن ولی در این میدان،مین های مجازی،اعتقاد و دین را قطع میکنند و انسان را به اسارت شیطان در می آورند…

مراقب باشیم در این دنیای مجازی چه می کنیم و به کجا پای می گذاریم

جنگ نرم را دست کم نگیریم

/ 0 نظر / 12 بازدید